Algemene voorwaarden
ModernEnergy B.V.


 
Definitie:

 •  ModernEnergy B.V., gevestigd te Culemborg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer; 91848393.
 • Product: Zonnepanelen en materialen behorende bij het complete systeem (inclusief documentatie) zoals gespecificeerd in de overeenkomst;
 • Koper: een consument die een overeenkomst met ModernEnergy inzake de aankoop van een product en eventuele installatie wenst aan te gaan of is aangegaan;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen ModernEnergy en Koper tot koop van het product en eventuele installatie;
 • Bestelformulier: kan ook zijn een offerte;
 • Werk: de door ModernEnergy of één van haar erkende onderaannemers uitgevoerde installatiewerken.

 
Betaling

Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:

 1. bij balieverkoop contact;
 2. bij termijnbetaling: 35 procent van de totale prijs (inclusief BTW) dient te worden voldaan uiterlijk twee weken voor installatie/levering.

Na installatie / levering ontvangt de Koper een factuur voor het resterende 65 procent.
Koper dient overeengekomen betaling(en) binnen de door ModernEnergy aangegeven termijn te verrichten.
Indien ModernEnergy de betaling niet binnen de aangegeven termijn heeft ontvangen zendt ModernEnergy Koper een betalingsherinnering toe waarin Koper de gelegenheid wordt geboden om binnen 5 dagen na verzending daarvan alsnog tot betaling over te gaan.
Indien ook binnen deze termijn niet tot betaling wordt overgegaan is Koper in verzuim. Als na het verstrijken van de termijn van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is ModernEnergy gerechtigd € 300,00 (zegge: driehonderd euro) plus wettelijke rente, van toepassing vanaf het verstrijken van de betaaltermijn, in rekening te brengen.


Eigendomsbehoud:

 • De door Modern Energy geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Modern Energy gesloten overeenkomsten is nagekomen:
  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken in het algemeen en in het bijzonder ook langlopende contracten zoals huurkoop of vergelijkbare leaseconstructies;
  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door Modern Energy verrichte of te verrichten diensten;
  • de eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) met Modern Energy gesloten overeenkomst(en).
 • De wederpartij verplicht zich: De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden voor zover geen andersluidende afspraken zijn gemaakt tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering aan Modern Energy ter inzage te geven; alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van Modern Energy  aan Modern Energy  te verpanden als bedoelt in het Burgerlijk Wetboek; de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Modern Energy  geleverde zaken op eerste verzoek aan Modern Energy  aan Modern Energy  te verpanden als bedoelt in artikel
 • Modern Energy is bevoegd de zaken of andere goederen die Modern Energy  van de wederpartij onder Modern Energy  hebben of zullen krijgen, terug te houden tot al het aan Modern Energy  toekomende uit hoofde van de gesloten overeenkomst door de wederpartij geheel zal zijn voldaan.


Algemeen:

 • Alle offertes die wij uitbrengen zijn geheel vrijblijvend. De geldigheidsduur van de offerte staat vermeld in de offerte zelf. Wij mogen uitgebrachte offertes zonder opgaaf van reden intrekken.
 • De aanbieding van Zonneplan vermeldt de volledige kosten van de producten en eventuele aanverwante diensten. Zonneplan behoudt zich het recht voor om voorafgaand aan de installatie op basis van bevindingen uit de technische (digitale) schouwing eventuele meerkosten op te nemen in de aanbieding. Wij maken deze meerkosten voor u inzichtelijk en vragen u voorafgaand aan de uitvoering om hier akkoord op te geven.
 • In de overeenkomst staan opbrengsten, terugverdientijden en het rendement van onze producten benoemd. Deze gegevens zijn een algemene weergave. Er kunnen dan ook geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.
 • Indien er een technische (digitale) schouwing plaatsvindt voorafgaand aan de installatie dag dan zal de installatie alleen doorgaan bij overeenstemming over de uitvoering zoals ter plekke vastgelegd.
 • Foto’s of getoonde producten zijn slechts bedoeld als voorbeeld. Het aan u geleverde product kan qua uiterlijk afwijken.
 • ModernEnergy levert producten en/of diensten volgens de wettelijke regels en voorschriften die daarbij horen. Wij zorgen ervoor dat de gemaakte afspraken correct worden uitgevoerd.


Installatie werkzaamheden/ aansprakelijkheid:

 • U koopt bij ons een Zonnepanelensysteem. Uw Zonnepanelensysteem bestaat uit de onderdelen zoals opgenomen in uw offerte/overeenkomst.
 • Onze monteurs en/of mensen die voor ons werken, werken volgens de wettelijke voorschriften en de door ModernEnergy B.V. gestelde normen. Dit geldt voor zowel installatiewerkzaamheden als voor eventuele demontagewerkzaamheden.
 • Als ModernEnergy haar werkzaamheden door anderen laten uitvoeren dan mag dat. De aansprakelijkheid van de werkzaamheden ligt bij de aangedragen onderaannemer.
 • Zijn de installatiewerkzaamheden voltooid en is het door ons geleverde product in werking gesteld? Dan geldt dit als de oplevering van het product.
 • Veroorzaken wij schade aan uw spullen en zijn wij daarvoor aansprakelijk? Dan zal de schade vergoed worden door de aansprakelijkheidsverzekering van de onderaannemer.
 • Voor de duidelijkheid; door de werkzaamheden kunnen zichtbare sporen achterblijven als gevolg van, maar niet beperkt tot, montage of demontage van steigers en graaf-, boor- en straatwerkzaamheden. Deze sporen zijn helaas onvermijdelijk. Wij kunnen hiervoor niet (geldelijk) aansprakelijk voor worden gesteld. ModernEnergy zet zich uiteraard in om deze sporen tot een minimum te beperken.
 • Ten slotte bent u zelf verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten en zijn wij dus niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist of oneigenlijk gebruik van de materialen.
 • Storingen veroorzaakt door defecten in randapparatuur vallen niet onder de garantie
 • Is er sprake van overmacht of zijn wij afhankelijk van derden voor bijvoorbeeld de werking van onze producten/diensten? Dan zijn wij niet aansprakelijk voor de (financiële) gevolgen. Een voorbeeld van zo’n situatie is een internetstoring
 • Ook zijn wij niet aansprakelijk voor de (financiële) gevolgen van wijzigingen in de belasting- en/of energiewetgeving. Mochten deze wijzigingen ons dwingen om de regels aan te passen dan mogen wij dat doen.
 • Installatiewerkzaamheden mogen altijd afgebroken worden, met eventuele ontbinding van de overeenkomst tot gevolg, als zich situaties voordoen waarin, maar niet beperkt tot:
  a) De veiligheid van medewerkers in het geding is door constructieproblemen of weersinvloeden;
  b) De locatie voor de installatiewerkzaamheden niet afdoende en/of veilig bereikbaar is;
  c) Asbest wordt aangetroffen;
  d) De staat van het dak en/of andere locaties waar werkzaamheden uitgevoerd moeten worden dusdanig slecht of onveilig is dat de installatiewerkzaamheden niet volgens onze normen en/of met de door ons gebruikte materialen mogelijk zijn;
  e) Een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen.
 • De rechten en plichten uit uw overeenkomst(en) mogen wij overdragen aan een ander bedrijf als wij ervoor zorgen dat dit bedrijf de afspraken die wij met u gemaakt hebben nakomt. U geeft ons hiervoor bij voorbaat toestemming.


Wat kunt u doen als u een klacht heeft?

Bent u ontevreden over onze producten of diensten en wilt u een klacht indienen? Mail dan naar info@modernenergy.nl Wij nemen uw klacht in behandeling en zoeken samen met u naar een passende oplossing.


Privacy:

Wij vinden uw privacy enorm belangrijk. Wij houden ons bij de verwerking van uw persoonsgegevens daarom strikt aan de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Annulering:

Na de totstandkoming van de overeenkomst heeft u het recht om tot 10 werkdagen vóór de installatiewerkzaamheden onze overeenkomst kosteloos te annuleren.


Levertijden:

 • Verwachte levertijden worden door ons zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Wij mogen zaken eventueel in verschillende gedeelten leveren.
 • ModernEnergy mag de afspraken die wij maken altijd veranderen. Als wij dat doen dan informeren wij u minimaal vijf kalenderdagen voor de verandering via de telefoon en/of via e-mail. Alleen wanneer de wijziging voor u grote gevolgen heeft dan mag u onze overeenkomst(en) beëindigen.


Garanties:

 • Installatiegarantie: Garantie op de elektrische werking van het complete product zoals beschreven in de overeenkomst. Ook wel systeemgarantie of garantie op werkzaamheden genoemd. Onze installatiegarantie is standaard 2 jaar.
 • Productgarantie: Garantie op de werking van de componenten zelf (inclusief beschikbare monitoringsgegevens). Ook wel fabrieksgarantie genoemd. Deze garantie is beperkt tot het leveren van een vervangend product of een financiële compensatie ter waarde van de economische restwaarde. Werkzaamheden die nodig zijn voor het vervangen van het product vallen buiten de garantie. Deze zullen apart aan u gefactureerd worden.
 • U bent verplicht een defect aan uw product of systeem zo snel mogelijk aan ons te melden. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk een onderzoek starten om de oorzaak te achterhalen en het daadwerkelijke probleem te verhelpen.
 • Voor het behoud van de garanties mogen reparaties alleen in opdracht van, of door Zonneplan zelf uitgevoerd worden.
 • Defecten/storingen als gevolg van uw eigen doen of nalaten vallen niet onder de garantie. Het gaat dan bijvoorbeeld om, maar niet beperkt tot, het verplaatsen of tijdelijk verwijderen van producten vanwege verbouwings- of onderhoudswerkzaamheden of een verhuizing. Alle garanties komen dan te vervallen.
 • Defecten veroorzaakt door externe factoren vallen niet onder de garantie. Het gaat dan om factoren zoals, maar niet beperkt tot, brand, kortsluiting, waterschade, gebreken aan de meterkast, blikseminslag, vandalisme, diefstal, schade door dieren, extreme weersomstandigheden en contact met chemische substanties.
 • Storingen ontstaan door werkzaamheden en/of uitbreidingen aan het product of systeem welke niet door ModernEnergy zijn uitgevoerd, vallen niet onder garantie.
 • Mocht het Zonnepanelensysteem om wat voor reden dan ook niet functioneren, dan mag u van ons verwachten dat we dat oplossen (indien binnen de garantietermijn). Voor de duidelijkheid; u wordt niet gecompenseerd voor het eventuele opgetreden of toekomstige verlies in opbrengst.
 • De verantwoordelijkheid voor de werking van het Zonnepanelensysteem ligt bij u. Storingen of defecten moeten direct aan ModernEnergy worden gemeld.
 • Bepaling van een garantietermijn na storing is afhankelijk van de beschikbaarheid van de onderaannemer. De onderaannemer is verantwoordelijk voor de service werkzaamheden gebaseerd op de installatiewerkzaamheden.
 • Uiteraard hopen wij dat de installatie tot volle tevredenheid zal (of is) verlopen. Mocht er toch iets zijn mis gegaan bij de installatie, (de)montage of uitvoering van de Dienst of denkt u een claim te hebben onder een van de garanties, dan willen wij u vriendelijk verzoeken om hier tijdig en zo volledig mogelijk melding van te maken en eventueel bewijs (foto's) mee te sturen.
 • In geval van installatie van een "doe-het-zelf" pakket, gelden beperkte garanties en is ModernEnergy niet aansprakelijk voor enige gebreken aan, of schade aan of veroorzaakt door het Solarsysteem of enige andere schade aan of in de Woning (inclusief het elektriciteit's netwerk, bedrading, kabels of andere apparaten of systemen) door onjuiste, gebrekkige of verkeerde installatie en montage.
 • Indien de Klant zelf of een derde het Solarsysteem demonteert, repareert, verplaatst, herstelt, verandert, wijzigt of combineert met installaties en (energie)systemen die niet hiervoor geschikt zijn of niet door ModernEnergy met het Solarsysteem zijn verbonden, vervallen alle door ModernEnergy verleende garanties, productgarantie, fabrieksgarantie en installatiegarantie en is ModernEnergy niet aansprakelijk voor enige gebreken aan, of schade aan of veroorzaakt door het Solarsysteem.


Vergunningen:

 • U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele vergunningen. Zorg er dus zelf voor dat aanvraag wordt gestart en dat vergunning uiterlijk op de datum van levering/plaatsing aanwezig is. De hieraan verbonden kosten komen voor uw eigen rekening.
 • U vrijwaart ModernEnergy en stelt ons volledig schadeloos voor alle schade die het gevolg is van het feit dat het Zonneplan product zonder een noodzakelijke toestemming of in strijd met een vergunningsplicht is gemonteerd.
 • Indien de Klant geen eigenaar is van de Woning of het dak waarop het Solarsysteem moet worden geplaatst, dient u toestemming te vragen van de relevante eigenaar/rechthebbende. Niet vragen van toestemming is voor uw eigen rekening en risico en kan leiden tot vertraging en (extra) kosten.


Aansprakelijkheid:

 • ModernEnergy zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen indien met de Producten meegeleverde Garantievoorwaarden van toepassing zijn en in welke situatie de aansprakelijkheid van ModernEnergy voor tekortkomingen beperkt zal zijn tot de garantieverplichtingen die zijn omschreven in deze Garantievoorwaarden.
 • Aansprakelijkheid van de montagewerkzaamheden liggen bij de onderaannemers.
 • Als u zelf geen eigenaar bent van de woning kunt u met ons geen overeenkomst sluiten, tenzij u in het bezit bent van een akkoordverklaring van de eigenaar van de woning. Deze akkoordverklaring moet u voor het sluiten van de overeenkomst bij ons aanleveren.


Netcongestie:

 • Hierbij willen wij de Klant wijzen op (het bestaan en de gevolgen van) mogelijke netcongestie. Netcongestie kan ontstaan door capaciteitsproblemen van het netwerk, relatief veel zonnepannelen in uw buurt, of bij veel zonne-uren of bij felle zon. Door netcongestie kan het zijn dat terugleveren van energie en daarmee terugverdienen mogelijkheden (tijdelijk) beperkt of uitgesloten zijn, ook is het mogelijk (uit veiligheidsoogpunt) dat uw zonnepanelen en/of omvormer (tijdelijk) automatisch worden uitgeschakeld (en u dus reguliere stroom afneemt). ModernEnergy is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor (problemen bij of gevolgen van) netcongestie. U dient zich te wenden tot uw netbeheerder voor verdere vragen of klachten.
 • Tenzij anders overeengekomen (bijvoorbeeld bij zelfbouw), zal ModernEnergy de aansluiting van het Solarsysteem op uw electra-aansluiting verzorgen. De Klant is verantwoordelijk voor de verbinding tussen het energienet en de meterkast, inclusief eventueel gewenste of wettelijk vereiste verzwaring van 1 fase naar 3 fasen (bijvoorbeeld als u hoog stroomverbruik heeft (warmtepomp, autolader(s), etc.) of krachtstroom gebruikt). U dient zich te wenden tot uw netwerkbeheerder voor eventuele verzwaring of aanpassing. ModernEnergy is niet verantwoordelijk voor verzwaring van de fase(n)aansluiting en zal het Solarsysteem installeren aan de beschikbare fase(n)aansluiting.


Groepenkast:

 • Het vervangen van een groepenkast zonder aardlekbeveiliging door een groepenkast met aardlekbeveiliging kan in sommige gevallen leiden tot storingen. Aangezien deze storing ontstaat door uw bestaande elektrische installatie zal het oplossen van deze storingen apart gefactureerd worden.
 • U bent verplicht de Groepenkast overeenkomstig met de bestemming te gebruiken. Dat wil zeggen dat u de Groepenkast alleen gebruikt waar deze oorspronkelijk voor bedoeld is en dat u zelf geen wijzigingen aan mag brengen. Bij onjuist verbruik behouden wij het recht voor om eventuele schade op u te verhalen.
 • De verantwoordelijkheid voor de werking van de Groepenkast ligt bij u. Storingen of defecten moeten direct worden gemeld.
 • De ruimte van de groepenkast dient opgeruimd, bereikbaar en werkbaar te zijn voor de monteurs.


Softwaresysteem:

 • ModernEnergy behoudt het recht om (delen van) onze softwarefunctionaliteit aan u beschikbaar te maken tegen betaling (abonnement). Een abonnement start na digitaal akkoord en de inhoud kan afhankelijk zijn van de installatie van één van onze producten.
 • ModernEnergy mag software-updates op afstand uitvoeren.
 • ModernEnergy mag stoppen met de ondersteuning van de software.
 • ModernEnergy kan geen garantie geven op de software die beschikbaar gesteld wordt vanuit fabrikanten of leveranciers.
 • Door het gebruik te maken van de software, stemt u in met de algemene voorwaarden.


Slotbepaling:

 • Op al onze afspraken en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen leggen wij voor aan de bevoegde rechter.
 • ModernEnergy heeft het recht de algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst waarop deze van toepassing zijn eenzijdig te wijzigen.